loading

Okamžik, prosím...

Probíhá vyhledávání softwaru Communicator Plugin a zařízení

modul plugin nalezen

Máte software Communicator Plugin.

Aktualizováno, verze

Probíhá hledání zařízení...

načítání

Nebyla nalezena žádná zařízení

Zařízení detekována

  Nevidíte své zařízení?

  Připojte zařízení a opakujte akci.

  Vyhledávání zařízení

  Pokud se vaše zařízení stále nezobrazuje, zkuste prosím následující:

  modul plugin nalezen

  Je k dispozici novější verze softwaru Communicator Plugin.

  Vaše verze
  Nová verze

  Instalovat nyní

  Zobrazit stažené soubory a kompatibilitu

  Okamžik, prosím...

  Okamžik, prosím...

  Stahování instalačního programu k softwaru Communicator Plugin

  Nainstalujte soubor. Po dokončení instalace bude možná nutné tuto stránku obnovit.

  modul plugin nalezen

  Nemáte software Communicator Plugin.

  Nepodařilo se nám najít software Communicator Plugin.

  Instalovat nyní

  Zobrazit stažené soubory a kompatibilitu

  modul plugin nalezen

  Váš systém nepodporuje software Communicator Plugin.

  Software Communicator Plugin vyžaduje operační systém Windows nebo Mac.

  Váš tablet či přenosné zařízení, které používáte k zobrazení této stránky, nepodporuje software Garmin Communicator Plugin.

  Použijte jiný počítač.

  Pokud chcete stáhnout software Garmin Communicator Plugin, použijte na ploše.

  Zobrazit stažené soubory a kompatibilitu

  Níže stáhněte kompatibilní doplněk.

  Software Garmin Communicator Plugin je bezplatný doplněk internetového prohlížeče, který přenáší data mezi vaším zařízením Garmin GPS a počítačem. Umožní vám přidávat na vaše zařízení nové mapy, nahrávat údaje o tréninku do služby Garmin Connect™, vyhledávat aktualizace map a podobně.

  Softwarová dohoda

  Přečtěte si a přijměte softwarovou dohodu se společností Garmin.

  VLASTNÍKEM TOHOTO PRODUKTU A SOFTWARU JE SPOLEČNOST GARMIN LTD. ANEBO JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI (DÁLE UVÁDĚNY POD SOUHRNNÝM OZNAČENÍM "GARMIN"). PRODUKT A SOFTWARE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONY O AUTORSKÝCH PRÁVECH, MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI O AUTORSKÝCH PRÁVECH A DALŠÍMI ZÁKONY O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ. NA PRODUKT A SOFTWARE SE POSKYTUJÍ LICENCE, NEPRODÁVAJÍ SE. TENTO PRODUKT A SOFTWARE JE POSKYTOVÁN V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍ LICENCE, KTERÁ DEFINUJE, CO S PRODUKTEM A SOFTWAREM SMÍTE DĚLAT, OBSAHUJE OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ A OMEZENÍ ZÁRUK A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ.

  DŮLEŽITÉ – PŘED STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU GARMIN COMMUNICATOR (DÁLE UVÁDĚN POD SOUHRNNÝM OZNAČENÍM "PRODUKT") NEBO SOFTWARU USB A SOFTWARU myGARMIN AGENT™ (DÁLE UVÁDĚNY POD SOUHRNNÝM OZNAČENÍM "SOFTWARE") SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM (DÁLE UVÁDĚNA POD SOUHRNNÝM OZNAČENÍM "SMLOUVA"). STAŽENÍM, INSTALACÍ, POUŽITÍM NEBO JINÝM ZÍSKÁNÍM PŘÍSTUPU K PRODUKTU A SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU, ŽE JÍ ROZUMÍTE, ŽE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY A ŽE JE VÁM MINIMÁLNĚ 18 LET. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, OKAMŽITĚ OPUSŤTE TUTO STRÁNKU A PRODUKT NEBO SOFTWARE NESTAHUJTE A/NEBO NEPOUŽÍVEJTE.

  1. LICENCE: Za podmínek a omezení zde uvedených vám společnost Garmin (dále jen "my" nebo "nám") uděluje omezenou nevýhradní licenci pro používání Produktu a Softwaru v souladu s podmínkami této Smlouvy. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena společností Garmin a společnost Garmin neuděluje žádné předpokládané licence. Autorská práva a veškerá další práva vztahující se k Produktu a Softwaru náležejí nám. Na všech pořízených kopiích nesmíte reprodukovat žádná autorská práva nebo ostatní upozornění vyznačená na Produktu a na Softwaru.

  2. SMÍTE:

       a)     nainstalovat a používat jednu volnou kopii Produktu v jednom počítači nebo síti výlučně za účelem aktivace komunikace mezi zařízením GPS vyrobeným společností Garmin a webovou stránkou společnosti Garmin nebo mezi zařízením GPS vyrobeným společností Garmin a webovou stránkou třetí strany, která samostatně aktivovala software Garmin Communicator API umožňující komunikaci mezi zařízením Garmin a webovou stránkou třetí strany; a 

       b)     nainstalovat a používat jednu kopii Softwaru v jednom počítači nebo síti pro soukromé použití Softwaru v souladu s touto Smlouvou.

  3. NESMÍTE:

       a) pořizovat kopie Produktu nebo Softwaru, pokud to není výslovně povoleno v Části 2 této Smlouvy;

       b) překládat, zpětně dekódovat, dekompilovat nebo rozebírat Produkt nebo Software;

       c) odebírat ani měnit žádná upozornění na autorská práva, ochranné známky ani jiná vlastnická práva obsažená v Softwaru anebo v jakémkoli jiném obsahu společnosti Garmin;

       d) pronajímat, půjčovat, zapůjčovat, poskytovat sublicence, distribuovat, přidělovat nebo přenášet Produkt nebo Software;

       e) přenášet žádné viry, červy, vady, viry typu Trojský kůň ani žádné položky destruktivní povahy;

       f) používat Produkt nebo Software k žádným neoprávněným účelům nebo porušovat jakékoli platné zákony a předpisy;

       g) upravovat Produkt nebo Software nebo slučovat celý Produkt nebo Software nebo jakékoli jejich části s jiným programem; nebo

       h) používat Produkt pro komunikaci s jinými zařízeními nebo produkty, než jsou zařízení GPS vyrobená a distribuovaná společností Garmin nebo pro společnost Garmin a/nebo její dceřiné společnosti.

  4. DOBA PLATNOSTI: Tato licence je platná po celou dobu používání Produktu nebo Softwaru. Platnost této Licence však skončí automaticky a bez předchozího upozornění společností GARMIN, pokud nebudete plnit jakékoli licenční podmínky. Po ukončení platnosti musíte okamžitě ukončit používání Produktu a Softwaru a odebrat Produkt a Software ze svého počítače. Níže uvedené omezení záruk a odpovědnosti bude platit i nadále, po jakémkoli ukončení platnosti.

  5. OMEZENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI: PRODUKT A SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, JAKÉKOLI PŘEPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ANEBO JAKÉKOLI ZÁRUKY DANÉ ZÁKONEM, PŘEDPISEM, OBCHODNÍMI ZVYKLOSTMI ANEBO PRŮBĚHEM OBCHODOVÁNÍ. VEŠKEROU ODPOVĚDNOST A RIZIKO SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU A SOFTWARU A ZA POUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY PŘEBÍRÁTE VY. SPOLEČNOST GARMIN ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU A SOFTWARU A JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY, AŤ JIŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, A NEZÁVISLE NA TOM, ZDA O NICH BYLA SPOLEČNOST GARMIN INFORMOVÁNA ANEBO MĚLA POVĚDOMÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ZTRÁTY, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY. SPOLEČNOST GARMIN NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI VŮČI JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBĚ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VE FORMĚ KOMPENZACE, PŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁSLEDNÝCH ČI PŘÍKLADNÝCH ŠKOD, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ZTRÁTY PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO JINÉ KOMERČNÍ ČI EKONOMICKÉ ZTRÁTY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA ANEBO BYLO MOŽNÉ TYTO ŠKODY PŘEDPOKLÁDAT. NEJSME ODPOVĚDNI ANI ZA REKLAMACE TŘETÍCH STRAN. CELKOVÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GARMIN S OHLEDEM NA ZÁVAZKY PLYNOUCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO JINÝCH SMLUV S OHLEDEM NA PRODUKT NEBO SOFTWARE NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 1,00 USD. OMEZENÍ UVEDENÁ V TÉTO ČÁSTI BUDOU PLATNÁ, AŤ JE ÚDAJNÉ PORUŠENÍ NEBO ZANEDBÁNÍ PORUŠENÍM ZÁSADNÍ PODMÍNKY ANEBO ZÁSADNÍM PORUŠENÍM. Některé státy neumožňují vyloučit náhodné nebo následné škody ani omezit trvání předpokládané záruky, takže se na vás výše uvedená omezení nemusejí vztahovat.

  6. OMEZENÍ PRÁV: Jestliže je tento produkt pořízen vládou USA nebo pro ni, pak je poskytován s omezenými právy. Použití, duplikování nebo zveřejnění vládou USA podléhá omezením stanoveným v pododstavci (c)(1)(ii) klauzule Práva v oblasti technických údajů a počítačového softwaru v ustanovení DFARS 252.227-7018 anebo v pododstavcích (c)(1) a (2) Komerčního počítačového softwaru – omezená práva v ustanovení 48 CFR 52.227-19 anebo klauzuli 18-52.227-86(d) dodatku NASA k ustanovení FAR, podle příslušné použitelnosti. Dodavatelem a výrobcem je společnost Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. KONTROLA VÝVOZU: Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat Produkt nebo Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických.

  8. OBECNÁ PROHLÁŠENÍ: Tato Smlouva je jedinou smlouvou mezi námi ohledně předmětného produktu této smlouvy, nahrazuje všechny ostatní smlouvy a diskuze, ústní či písemné, a nesmí být změněna jinak než formou smlouvy opatřené podpisy. Tato Smlouva se řídí a je sestavena podle práva státu Kansas, Spojené státy americké. Pokud některý soud kompetentní soudní pravomoci prohlásí jakékoli ustanovení této Licence za neplatné, protiprávní nebo nevynutitelné, bude takové ustanovení od Smlouvy odděleno a všechna ostatní ustanovení budou nadále platit v plném rozsahu.

  9. Vývozní správní předpisy (EAR): Produkt nebo Software může obsahovat informace, které podléhají Vývozním správním předpisům ("EAR") vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států amerických (15 C.F.R., Kapitola VII, podkapitola C) a které nesmí být vyváženy, uvolňovány nebo zveřejňovány pro určité oblasti a cizí státní příslušníky, pokud zákony USA nestanoví jinak. Předchozí prohlášení musí být obsaženo v jakékoli a ve všech reprodukcích v celé či v části tohoto Produktu nebo Softwaru.

  10. ODŠKODNĚNÍ: Souhlasíte s tím, že společnost Garmin, její pobočky, přidružené podniky, vedoucí pracovníky, zástupce a zaměstnance, reklamní agenty, distributory licencí a partnery odškodníte a zbavíte odpovědnosti v případě jakéhokoli nároku třetí strany vzniklého v důsledku používání tohoto Produktu nebo Softwaru anebo v jakékoli souvislosti s ním, v důsledku porušení této Smlouvy anebo jakýchkoli jiných činností spojených s používáním jakéhokoli obsahu, včetně veškeré odpovědnosti či nákladů vzniklých v důsledku nároků, ztrát, náhrad škody (skutečné i následné), soudních procesů, rozsudků, nákladů na soudní spory a úhrady právních služeb, a to jakéhokoli druhu a povahy.

  11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Potvrzujete, že společnost Garmin je vlastníkem veškerých práv, nároků a podílů, například, ale nikoli výhradně, veškerých práv na duševní vlastnictví, zahrnutých v Softwaru anebo s ním souvisejících, a že si nepřivlastníte žádné právo, nárok ani podíl na Produktu a Softwaru nebo v souvislosti s ním, s výjimkou omezené licence, která je výslovně stanovena touto Smlouvou.