loading

Øjeblik...

Søger efter Communicator Plugin og enheder

plugin fundet

Du har Communicator Plugin.

Opdateret, version

Leder efter enheder...

indlæser

Ingen enhed registreret

Enheder registreret

  Kan du ikke se din enhed?

  Tilslut en enhed nu, og prøv igen.

  Søg efter enheder

  Hvis din enhed stadig ikke vises, kan du prøve at gøre følgende:

  plugin fundet

  En nyere version af Communicator Plugin er tilgængelig.

  Din version
  Ny version

  Installer nu

  Vis downloads og kompatibilitet

  Øjeblik…

  Øjeblik…

  Downloader installationsprogrammet Communicator Plugin

  Installer filen. Du skal muligvis opdatere denne side, når installationen er fuldført.

  plugin fundet

  Du har ikke Communicator Plugin.

  Vi kunne ikke finde Communicator Plugin.

  Installer nu

  Vis downloads og kompatibilitet

  plugin fundet

  Dit system understøtter ikke Communicator Plugin.

  Communicator Plugin kræver Windows eller Mac.

  Den tablet eller mobilenhed, du får vist siden på, understøtter ikke Garmin Communicator Plugin.

  Brug en anden computer.

  Download Garmin Communicator Plugin ved brug af på skrivebordet.

  Vis downloads og kompatibilitet

  Download det kompatible add-on nedenfor.

  Communicator Plugin er et gratis internetbrowser-plugin, der kan overføre data mellem din Garmin GPS-enhed og din computer. Løsningen lader dig føje kort til din enhed, uploade træningsdata til Garmin Connect™, søge efter kortopdateringer m.v.

  Softwareaftale

  Læs og accepter Garmins softwareaftale.

  DETTE PRODUKT OG SOFTWARE EJES AF GARMIN LTD. ELLER DETS DATTERSELSKABER ("GARMIN") OG ER BESKYTTET I HENHOLD TIL LOVE OG INTERNATIONALE AFTALER OM OPHAVSRET SAMT DEN ØVRIGE LOVGIVNING OM IMMATERIELLE RETTIGHEDER. DETTE PRODUKT OG SOFTWARE STILLES TIL RÅDIGHED UNDER EN LICENSAFTALE OG ER IKKE TIL SALG. DETTE PRODUKT OG SOFTWARE STILLES TIL RÅDIGHED UNDER FØLGENDE LICENS, SOM DEFINERER, HVAD DU MÅ GØRE MED PRODUKTET OG SOFTWAREN, OG INDEHOLDER BEGRÆNSNINGER FOR BRUG SAMT BEGRÆNSNINGER AF GARANTIER OG/ELLER RETSMIDLER.

  VIGTIGT - LÆS VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN") GRUNDIGT, FØR DU DOWNLOADER, INSTALLERER ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANVENDER GARMIN COMMUNICATOR-SOFTWAREN ("PRODUKTET") ELLER SOFTWARE TIL USB OG myGARMIN AGENT™ (SAMLET KALDET "SOFTWAREN"). VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE, BRUGE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ETABLERE ADGANG TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST DENNE AFTALE, AT DU FORSTÅR DEN, AT DU ANERKENDER AT VÆRE BUNDET AF DENS VILKÅR OG BETINGELSER, OG AT DU ER MINDST 18 ÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE, SKAL DU STRAKS FORLADE SIDEN UDEN AT DOWNLOADE OG/ELLER BRUGE PRODUKTET OG SOFTWAREN.

  1. LICENS: I overensstemmelse med de vilkår og begrænsninger, der er beskrevet heri, giver GARMIN ("vi" eller "os") dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge Produktet og Softwaren i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt erklæret heri, tilhører Garmin, og Garmin fraskriver sig enhver underforstået licens. Ophavsretten og alle andre rettigheder til Produktet og Softwaren forbliver hos os. Du skal forsyne alle kopier, som du måtte lave, med den relevante meddelelse om ophavsret eller andre oplysninger på Produktet og Softwaren.

  2. DU MÅ:

       a)     installere og bruge én afgiftsfri kopi af Produktet på en enkelt computer eller et netværk udelukkende med det formål at muliggøre kommunikation mellem din Garmin-producerede GPS-enhed og et Garmin-websted eller mellem din Garmin-producerede GPS-enhed og et tredjepartswebsted, der separat har aktiveret Garmin Communicator API'et til at tillade kommunikation mellem Garmin-enheden og tredjepartswebstedet; og

       b)     installere og bruge én kopi af Softwaren på én computer eller i ét netværk til personlig brug af Softwaren i overensstemmelse med denne Aftale.

  3. DU MÅ IKKE:

       a) lave kopier af Produktet eller Softwaren undtagen i den udstrækning, det er udtrykkeligt tilladt i paragraf 2 i denne Aftale;

       b) oversætte, omstrukturere, dekompilere eller adskille Produktet eller Softwaren;

       c) fjerne eller ændre nogen meddelelse om copyright, varemærke eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder, der er indeholdt i Softwaren eller i noget andet Garmin-indhold;

       d) udleje, lease, udlåne, underlicensere, distribuere, tildele eller overføre Produktet eller Softwaren;

       e) overføre nogen vira, orme, fejl, trojanske heste eller andre elementer af destruktiv natur;

       f) bruge Produktet eller Softwaren til uautoriserede formål eller i strid med gældende lovgivning og regler;

       g) ændre Produktet eller Softwaren eller flette hele eller dele af Produktet eller Softwaren sammen med et andet program; eller

       h) bruge Produktet til at kommunikere til eller med andre enheder eller produkter, end de GPS-enheder, der er produceret eller solgt af eller for Garmin og/eller dets datterselskaber.

  4. VILKÅR: Denne licens gælder, så længe du bruger Produktet eller Softwaren. Den afsluttes imidlertid automatisk uden varsel fra GARMIN, hvis du ikke overholder samtlige vilkår og betingelser for licensen. Ved afslutning af licensen skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge Produktet og Softwaren og fjerne Produktet og Softwaren fra din computer. Begrænsningerne for garanti og ansvar, som er beskrevet nedenfor, forbliver gældende, også efter en eventuel afslutning af licensen.

  5. BEGRÆNSNINGER FOR GARANTI OG ANSVAR: PRODUKTET OG SOFTWAREN LEVERES I FORHÅNDENVÆRENDE STAND UDEN NOGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE SÅ VEL SOM UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER, SOM FØLGER AF GÆLDENDE LOV, FORORDNINGER ELLER HANDELSKUTYME. DU BÆRER SELV DET FULDE ANSVAR OG DEN FULDE RISIKO VED BRUGEN AF DETTE PRODUKT OG SOFTWAREN OG VED BRUGEN AF TREDJEPARTSWEBSTEDER, OG GARMIN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TAB, PERSONSKADE ELLER SKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT OG SOFTWAREN OG TREDJEPARTSWEBSTEDET, DET VÆRE SIG DIREKTE ELLER INDIREKTE, OG UANSET OM GARMIN ER BLEVET OPLYST OM ELLER HAR KENDSKAB TIL RISIKOEN FOR TAB, PERSONSKADE ELLER SKADER AF DENNE ART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER JURIDISK ENHED FOR NOGEN KOMPENSATORISKE, INDIREKTE SKADER, EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ERSTATNING, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) INDTÆGTSTAB ELLER TAB AF FORTJENESTE, MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER ANDRE KOMMERCIELLE ELLER FINANSIELLE TAB, HVERKEN HVIS VI MÅTTE VÆRE BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB, ELLER HVIS DE ER FORUDSIGELIGE. VI ER HELLER IKKE ANSVARLIGE FOR KRAV FRA TREDJEPART. GARMINS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL FORPLIGTELSERNE I DENNE AFTALE ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORHOLD TIL PRODUKTET ELLER SOFTWAREN KAN IKKE OVERSTIGE USD 1,00. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT ER GÆLDENDE, UANSET OM DEN PÅSTÅEDE MISLIGHOLDELSE ELLER DEN PÅSTÅEDE MANGEL ER ET BRUD PÅ ET GRUNDLÆGGENDE VILKÅR ELLER EN GRUNDLÆGGENDE BETINGELSE ELLER ER EN FUNDAMENTAL MISLIGHOLDELSE. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvaret for følgeskader og ekstraskader eller begrænsningen af varigheden for en indirekte garanti, så det er ikke sikkert, at ovenstående begrænsninger gælder for dig.

  6. BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER: Hvis dette produkt eller softwaren anskaffes af eller til den amerikanske regering, leveres det med begrænsede rettigheder. Brug, kopiering eller videregivelse af den amerikanske regering er underlagt de begrænsninger, der fremgår af underafsnit (c)(1)(ii) under "The Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS 252.227-7018 eller underafsnittene (c)(1) og (2) under "Commercial Computer Software - Restricted Rights" i 48 CFR 52.227-19 eller 18-52.227-86(d) i NASA-supplementet til FAR (efter relevans). Kontrahenten/producenten er Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. EKSPORTBEGRÆNSNINGER: Du accepterer, at du ikke vil eksportere eller reeksportere produktet eller softwaren til noget land i strid med USA's love om eksportkontrol.

  8. GENERELT: Denne Aftale udgør hele aftalen mellem os med hensyn til Aftalens genstand. Den erstatter alle andre mundtlige eller skriftlige aftaler eller diskussioner, og den kan kun ændres ved en underskrevet aftale derom. Denne Aftale skal gælde og tolkes i overensstemmelse med lovene i staten Kansas, USA. Hvis nogen del af denne licens erklæres ugyldig, ulovlig eller uanvendelig af en kompetent retsinstans, skal den pågældende del fjernes fra Aftalen, mens de øvrige dele forbliver fuldt ud gyldige.

  9. EAR: Produktet eller Softwaren kan indeholde oplysninger, der hører under Export Administration Regulations ("EAR"), der er udsendt af det amerikanske handelsministerium (15 C.F.R., kapitel VII, underkapitel C), og som ikke må eksporteres, udgives eller videregives til visse destinationer og udenlandske statsborgere, medmindre det sker i overensstemmelse med amerikansk lov. Den foregående erklæring skal inkluderes på alle reproduktioner af hele eller en del af dette Produkt eller Softwaren.

  10. STRAFFEFRIHED: Du forpligter dig til at holde Garmin og dets datterselskaber, affilierede selskaber, ledere, agenter, medarbejdere, annoncører, licensgivere og samarbejdspartnere skadesløse fra og mod krav fra tredjepart, der opstår fra eller i forbindelse med din brug af Produktet eller Softwaren, brud på denne Aftale eller andre handlinger, der er forbundet med brug af al indhold, herunder ansvar eller udgifter forårsaget af krav, tab, skader (egentlige og som følge), retssager, domme, sagsomkostninger og advokatsalærer af enhver art.

  11. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: Du tilkendegiver og accepterer, at Garmin ejer alle rettigheder, titler og interesser, herunder, men ikke begrænset til, alle intellektuelle ejendomsrettigheder i og til Produktet og Softwaren, og at du ikke vil få nogen rettighed, titel eller interesse i eller til Produktet eller Softwaren, undtagen den begrænsede licens, der udtrykkeligt fremgår af denne Aftale.