loading

Odota...

Hakee Communicator-laajennusta ja laitteita

laajennus löytyi

Sinulla on Communicator-laajennus.

Ajan tasalla, versio

Hakee laitteita...

lataa

Laitteita ei havaittu

Laitteita havaittu

  Eikö laite näy?

  Liitä laite ja yritä uudelleen.

  Hae laitteita

  Jos laite ei näy vieläkään, kokeile seuraavia toimia:

  laajennus löytyi

  Uudempi Communicator-laajennuksen versio on saatavilla.

  Käyttämäsi versio
  Uusi versio

  Asenna heti

  Näytä lataukset ja yhteensopivuus

  Odota…

  Odota…

  Ladataan Communicator-laajennuksen asennusohjelmaa

  Asenna tiedosto. Sivu on ehkä päivitettävä, kun asennus on valmis.

  laajennus löytyi

  Sinulla ei ole Communicator-laajennusta.

  Communicator-laajennusta ei havaittu.

  Asenna heti

  Näytä lataukset ja yhteensopivuus

  laajennus löytyi

  Järjestelmä ei tue Communicator-laajennusta.

  Communicator-laajennusta varten tarvitaan Windows tai Mac.

  Tablet- tai mobiililaite, jolla katselet tätä sivua, ei tue Garmin Communicator -laajennusta.

  Käytä jotakin toista tietokonetta.

  Lataa Garmin Communicator -laajennus avaamalla työpöydällä.

  Näytä lataukset ja yhteensopivuus

  Lataa yhteensopiva lisäosa alla.

  Communicator-laajennus on maksuton selaimen lisäosa, joka siirtää tietoja Garmin GPS -laitteen ja tietokoneen välillä. Sillä voit esimerkiksi lisätä karttoja laitteeseen, ladata harjoitustietoja Garmin Connect™ -sivustoon ja tarkistaa karttapäivityksiä.

  Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

  Lue ja hyväksy Garmin-ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

  TÄMÄN TUOTTEEN JA OHJELMISTON OMISTAA GARMIN LTD. TAI SEN TYTÄRYHTIÖT ("GARMIN") JA SITÄ SUOJAAVAT TEKIJÄNOIKEUSLAIT JA KANSAINVÄLISET TEKIJÄNOIKEUSSOPIMUKSET SEKÄ MUUT IMMATERIAALIOIKEUSSÄÄDÖKSET. TUOTETTA JA OHJELMISTOA EI MYYDÄ, VAAN NIILLE MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS. TÄMÄ TUOTE JA OHJELMISTO TOIMITETAAN SEURAAVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUKAISESTI. SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLÄÄN TUOTTEEN JA OHJELMISTON SALLITTU KÄYTTÖ JA SE SISÄLTÄÄ KÄYTÖN, TAKUIDEN JA/TAI KORVAUKSIEN RAJOITUKSIA.

  TÄRKEÄÄ - TUTUSTU TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ("SOPIMUS") EHTOIHIN HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN LATAAT, ASENNAT TAI MUUTOIN KÄYTÄT GARMIN COMMUNICATOR -OHJELMISTOSOVELLUSTA ("TUOTE") TAI USB-OHJELMISTOA JA myGARMIN AGENT™ -OHJELMISTOA ("OHJELMISTO"). LATAAMALLA, ASENTAMALLA TAI MUUTOIN KÄYTTÄMÄLLÄ TUOTETTA JA OHJELMISTOA KÄYTTÄJÄ ILMAISEE, ETTÄ HÄN ON TUTUSTUNUT TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA YMMÄRTÄNYT SEN, ETTÄ HÄN HYVÄKSYY SEN EHDOT JA ON VÄHINTÄÄN 18-VUOTIAS. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄNEN ON HETI POISTUTTAVA TÄLTÄ SIVULTA LATAAMATTA JA/TAI KÄYTTÄMÄTTÄ TUOTETTA TAI OHJELMISTOA.

  1. KÄYTTÖOIKEUS: Garmin ("me") antaa käyttäjälle rajatun oikeuden Tuotteen ja Ohjelmiston käyttöön tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Garmin pidättää kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti mainita, ja kiistää kaikki oletetut käyttöoikeudet. Tuotteen ja Ohjelmiston tekijänoikeus ja muut oikeudet jäävät Garminille. Kaikki Tuotteessa ja Ohjelmistossa olevat tekijänoikeusmerkinnät tai muut merkinnät on toistettava kaikissa Tuotteesta tehtävissä kopioissa.

  2. KÄYTTÄJÄ SAA:

       a)     asentaa ja käyttää yhtä Tuotteen kopiota ilman maksuja yhdessä tietokoneessa tai verkossa ainoastaan yhteyden mahdollistamiseksi Garminin valmistaman GPS-laitteen ja Garminin sivuston välillä tai Garminin valmistaman GPS-laitteen ja sellaisen kolmannen osapuolen sivuston välillä, jossa on määritetty Garmin Communicator API sallimaan yhteys Garmin-laitteen ja kolmannen osapuolen sivuston välille ja

       b)     asentaa ja käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota yhdessä tietokoneessa tai verkossa yksityisesti tämän sopimuksen mukaisesti.

  3. KÄYTTÄJÄ EI SAA:

       a) tehdä Tuotteesta tai Ohjelmistosta muita kopioita kuin tämän sopimuksen kohdassa 2 määritettyjä kopioita

       b) kääntää, muuttaa, kääntää takaisin tai purkaa Tuotetta tai Ohjelmistoa

       c) poistaa tai muuttaa mitään Ohjelmiston sisältämää tekijänoikeus- tai tavaramerkkilauseketta tai muita yksinoikeuksia koskevia tietoja tai muuta Garmin-sisältöä

       d) vuokrata, lainata, alilisensoida, jakaa, luovuttaa tai siirtää Tuotetta tai Ohjelmistoa

       e) siirtää viruksia, matoja, vikoja, troijalaisia tai muita haitallisia kohteita

       f) käyttää Tuotetta tai Ohjelmistoa mihinkään luvattomaan tai minkään sovellettavan lain tai säädöksen vastaisesti

       g) muuttaa Tuotetta tai Ohjelmistoa tai yhdistää Tuotetta tai Ohjelmistoa tai sen osaa toiseen ohjelmaan eikä

       h) käyttää Tuotetta muiden laitteiden tai tuotteiden kuin Garminin ja/tai sen tytäryhtiöiden valmistamien ja myymien GPS-laitteiden kanssa.

  4. VOIMASSAOLO: Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin Tuotetta tai Ohjelmistoa käytetään. Tämän käyttöoikeussopimuksen voimassaolo lakkaa kuitenkin automaattisesti ilman Garminin antamaa ilmoitusta, jos käyttöoikeussopimuksen kaikkia ehtoja ei noudateta. Sopimuksen päättyessä käyttäjän on heti lopetettava Tuotteen ja Ohjelmiston käyttäminen ja poistettava Tuote ja Ohjelmisto tietokoneesta. Alla esitetyt takuu- ja vastuurajoitukset ovat voimassa myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

  5. TUOTE JA OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN SOVELTUVUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAI MITÄÄN TAKUUTA LAEISTA, ASETUKSISTA, KAUPANKÄYNNISTÄ TAI LIIKETOIMISTA SYNTYVIÄ TAKUITA. KÄYTTÄJÄ VASTAA ITSE KAIKESTA TUOTTEEN JA OHJELMISTON JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ VASTUUSTA JA RISKEISTÄ. GARMIN KIELTÄYTYY KAIKESTA VASTUUSTA MENETYKSISTÄ, VAMMOISTA TAI VAURIOISTA, JOITA TÄMÄN TUOTTEEN TAI OHJELMISTON TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE SUORIA TAI EPÄSUORIA JA SIITÄ ONKO GARMINILLE ILMOITETTU TAI ONKO GARMIN TIETOINEN TÄLLAISTEN MENETYSTEN, VAMMOJEN TAI VAURIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. GARMIN EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI KELLEKÄÄN MUULLE HENKILÖLLE TAI TAHOLLE MISTÄÄN KORVAUSVELVOLLISUUKSISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, JOHDANNAISISTA TAI ESIMERKINOMAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TULOJEN TAI VOITON MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI VAURIOITUMINEN TAI MUU KAUPALLINEN TAI TALOUDELLINEN MENETYS, VAIKKA MEILLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI NE OLISIVAT ENNAKOITAVISSA. EMME OLE VASTUUSSA MYÖSKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN ESITTÄMISTÄ VAATIMUKSISTA. GARMININ JA SEN LISENSSINHALTIJOIDEN KOKONAISVASTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN VELVOLLISUUKSISTA TAI MUUTEN TUOTTEESEEN TAI OHJELMISTOON LIITTYEN ON ENINTÄÄN 1,00 DOLLARI. TÄMÄN OSION RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO OLETETTU RIKKOMUS PERUSEHTOJEN VASTAINEN VAI PERUSRIKKOMUS. Jotkin osavaltiot eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen sulkemista takuun ulkopuolelle tai epäsuoran takuun keston rajoitusta, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

  6. RAJOITETUT OIKEUDET: Yhdysvaltain hallituksen hankkimaa tai sen käyttöön hankittua Tuotetta tai Ohjelmistoa koskevat rajoitetut oikeudet. Yhdysvaltain valtionhallinnon suorittamaa käyttöä, kopioimista ja julkaisemista koskevat rajoitukset, jotka on säädetty DFARS 252.227-7018 -säädöksen teknisten tietojen ja tietokoneohjelmistojen oikeuksia koskevan lausekkeen (Rights in Technical Data and Computer Software) alakohdassa (c)(1)(ii), 48 CFR 52.227-19 -säädöksen kaupallisten tietokoneohjelmistojen rajoitettuja oikeuksia koskevan lausekkeen (Commercial Computer Software - Restricted Rights) alakohdissa (c)(1) ja (2) tai FAR-säännösten NASA-liitteen lausekkeessa 18-52.227-86(d). Toinen sopimuspuoli/valmistaja on Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. VIENNINVALVONTA: Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie Tuotetta tai Ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.

  8. YLEISTÄ: Tämä sopimus on käyttäjän ja Garminin välinen sopimus. Se korvaa kaikki muut suulliset tai kirjalliset sopimukset, eikä sitä voi muuttaa kuin allekirjoitetulla sopimuksella. Sopimusta hallitaan ja tulkitaan Yhdysvaltain Kansasin osavaltion lakien mukaan. Jos oikeus julistaa jonkin tämän käyttöoikeuden lausekkeen virheelliseksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ehto poistetaan sopimuksesta, mutta muut ehdot pysyvät voimassa.

  9. Tuote tai Ohjelmisto saattaa sisältää tietoja, jotka ovat Yhdysvaltain kauppaministeriön EAR (Export Administration Regulations) -säädösten alaisia (15 C.F.R., kohta VII alakohta C) ja joita ei saa viedä, julkaista tai paljastaa tiettyihin kohteisiin ja muiden maiden kansalaisille muutoin kuin Yhdysvaltain lakien mukaisesti. Edellisen lausunnon on sisällyttävä kaikkiin tämän Tuotteen tai Ohjelmiston versioihin.

  10. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN: Käyttäjä vapauttaa Garminin ja sen tytäryhtiöt, johtajat, toimijat ja työntekijät, mainostajat, käyttöoikeuden myöntäjät ja kumppanit vastuusta kaikissa kolmansien osapuolten vaateissa, jotka jollakin tavalla liittyvät käyttäjän suorittamaan ohjelmiston käyttöön, tämän sopimuksen vastaisesti toimimiseen tai muihin toimintoihin, jotka liittyvät sisällön käyttämiseen, mukaan lukien kaikki vastuut kaikista vaateista, menetyksistä, vahingoista (todellisista ja seurannaisista), haasteista, tuomioista, oikeuskuluista ja asianajajapalkkioista.

  11. IMMATERIAALIOIKEUDET: Käyttäjä hyväksyy, että Garmin omistaa kaikki Tuotteen ja Ohjelmiston oikeudet ja omistusoikeudet ja että niiden omistajuus säilyy Garminilla, mukaan lukien muun muassa kaikki ohjelmiston immateriaalioikeudet, ja että käyttäjä ei voi hankkia mitään oikeutta tai omistusoikeutta Tuotteeseen tai Ohjelmistoon tässä sopimuksessa määritettyä rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta.