loading

Et øyeblikk ...

Søker etter plugin-modulen Communicator og enheter

fant plugin-modul

Du har plugin-modulen Communicator.

Oppdatert, versjon

Ser etter enheter ...

laster

Finner ingen enheter

Enheter er registrert

  Ser du ikke enheten?

  Koble til en enhet, og prøv på nytt.

  Søk etter enheter

  Hvis enheten fortsatt ikke vises, kan du prøve følgende:

  fant plugin-modul

  Det finnes en nyere versjon av plugin-modulen Garmin Communicator.

  Din versjon
  Ny versjon

  Installer nå

  Vis nedlastinger og kompatibilitet

  Vent litt ...

  Vent litt ...

  Laster ned installasjonsprogram for plugin-modulen Communicator

  Installer filen. Du må kanskje oppdatere denne siden når installeringen er fullført.

  fant plugin-modul

  Du har ikke plugin-modulen Communicator.

  Vi finner ikke plugin-modulen Communicator.

  Installer nå

  Vis nedlastinger og kompatibilitet

  fant plugin-modul

  Systemet ditt støtter ikke plugin-modulen Communicator.

  Plugin-modulen Communicator krever Windows eller Mac.

  Nettbrettet eller den mobile enheten du bruker til å vise denne siden, støtter ikke plugin-modulen Garmin Communicator.

  Bruk en annen datamaskin.

  Bruk på Skrivebordet for å laste ned plugin-modulen Garmin Communicator.

  Vis nedlastinger og kompatibilitet

  Last ned det kompatible tillegget nedenfor.

  Plugin-modulen Communicator er et gratis nettlesertillegg som overfører data mellom Garmin GPS-enheten og datamaskinen. Med plugin-modulen kan du legge til kart på enheten, laste opp treningsdata til Garmin Connect™, søke etter kartoppdateringer med mer.

  Programvareavtale

  Les gjennom og godta Garmins programvareavtale.

  DETTE PRODUKTET OG DENNE PROGRAMVAREN EIES AV GARMIN LTD. ELLER GARMINS DATTERSELSKAPER ("GARMIN") OG ER BESKYTTET I HENHOLD TIL OPPHAVSRETTSLOVER, INTERNASJONALE AVTALER OM OPPHAVSRETT OG ANDRE LOVER OM IMMATERIELLE RETTIGHETER. DETTE PRODUKTET OG DENNE PROGRAMVAREN ER LISENSIERT, IKKE SOLGT. LISENSEN FOR DETTE PRODUKTET OG DENNE PROGRAMVAREN DEFINERER HVA DU HAR LOV TIL Å GJØRE MED PRODUKTET, OG INNEHOLDER GARANTIBEGRENSNINGER OG/ELLER RETTSMIDLER FOR BRUK AV PRODUKTET.

  VIKTIG – LES VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ("AVTALEN") NØYE FØR DU LASTER NED, INSTALLERER ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKER GARMIN COMMUNICATOR-PROGRAMVAREN ("PRODUKTET") ELLER USB-PROGRAMVAREN OG myGARMIN AGENT™-PROGRAMVAREN (SAMLET KALT "PROGRAMVAREN"). VED Å LASTE NED, INSTALLERE, BRUKE ELLER PÅ ANNEN MÅTE FÅ TILGANG TIL PRODUKTET OG PROGRAMVAREN BEKREFTER DU AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, AT DU HAR FORSTÅTT DEN, AT DU GODTAR AT DU ER BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, OG AT DU ER OVER 18 ÅR. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU UMIDDELBART FORLATE DENNE SIDEN UTEN Å LASTE NED OG/ELLER BRUKE PRODUKTET ELLER PROGRAMVAREN.

  1. LISENS: I henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt her, gir Garmin ("vi" eller "oss") deg en begrenset ikke-eksklusiv lisens til å bruke Produktet og Programvaren i overensstemmelse med vilkårene i denne Avtalen. Alle rettigheter som ikke er uttrykt her, er forbeholdt Garmin, og Garmin frasier seg alle underforståtte lisenser. Opphavsretten og alle andre rettigheter knyttet til Produktet og Programvaren forblir vår eiendom. Du må sørge for at alle kopier du tar, også inneholder merknaden om opphavsrett eller andre merknader på Produktet og Programvaren.

  2. DU KAN:

       a)     installere og bruke én royalty-fri kopi av Produktet på én datamaskin eller ett nettverk kun i den hensikt å muliggjøre kommunikasjon mellom den Garmin-produserte GPS-enheten og et Garmin-webområde eller mellom den Garmin-produserte GPS-enheten og webområdet til en tredjepart som separat har gjort det mulig for Garmin Communicator APIen å tillate kommunikasjon mellom Garmin-enheten og webområdet til tredjeparten; og

       b)     installere og bruke én kopi av Programvaren på én enkelt datamaskin eller i ett enkelt nettverk til personlig bruk av Programvaren i henhold til Avtalen.

  3. DU KAN IKKE:

       a) ta kopier av Produktet eller Programvaren unntatt slik det gis uttrykkelig tillatelse til i del 2 av denne Avtalen;

       b) oversette, foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere Produktet eller Programvaren;

       c) fjerne eller endre merknader om opphavsrett, varemerker eller andre åndverksrettigheter i Programvaren eller noe annet Garmin-innhold;

       d) leie ut, lease, låne ut, viderelisensiere, distribuere, tilordne eller overføre Produktet eller Programvaren;

       e) overføre virus, ormer, feil, trojanske hester eller andre elementer som kan være ødeleggende;

       f) bruke Produktet eller Programvaren til uautoriserte formål eller i strid med gjeldende lover eller forskrifter;

       g) forandre på Produktet eller Programvaren, eller la hele eller deler av Produktet eller Programvaren inngå som en del av et annet program; eller

       h) bruke Produktet til å kommunisere med andre enheter eller produkter, annet enn de GPS-enhetene som produseres av eller for Garmin og/eller tilhørende datterselskaper.

  4. AVTALEPERIODE: Denne lisensavtalen er gyldig så lenge du bruker Produktet eller Programvaren. Denne lisensavtalen opphører imidlertid automatisk uten varsel fra GARMIN hvis du unnlater å rette deg etter betingelsene og vilkårene i den. Ved opphør av avtalen må du umiddelbart slutte å bruke Produktet og Programvaren og fjerne Produktet og Programvaren fra datamaskinen. De garanti- og ansvarsbegrensningene som er nedfelt nedenfor, skal gjelde selv etter et eventuelt opphør av avtalen.

  5. GARANTI- OG ANSVARSBEGRENSNING: PRODUKTET OG PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER ELLER VILKÅR, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER GARANTIER SOM HAR SITT UTSPRING I LOVER, FORSKRIFTER, FORRETNINGSPRAKSIS ELLER HANDLINGSFORLØP. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR OG ALL RISIKO FORBUNDET MED BRUKEN AV PRODUKTET OG PROGRAMVAREN, OG FOR BRUKEN AV EVENTUELLE WEBOMRÅDER TILHØRENDE TREDJEPARTER, OG GARMIN SKAL IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR TAP, PERSONSKADE ELLER SKADE SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AV BRUK AV PRODUKTET, PROGRAMVAREN OG EVENTUELLE WEBOMRÅDER TILHØRENDE TREDJEPART, UTEN HENSYN TIL OM GARMIN ER INFORMERT OM ELLER HAR KJENNSKAP TIL MULIGHETEN FOR SLIKE TAP, PERSONSKADER ELLER SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG AV DEG ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHETER FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV INNTEKTER ELLER AVKASTNING, TAPTE ELLER SKADDE DATA ELLER ANDRE KOMMERSIELLE ELLER ØKONOMISKE TAP, SELV OM VI ER INFORMERT OM ELLER KAN FORUTSE MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. VI ER HELLER IKKE ANSVARLIGE FOR KRAV FRA TREDJEPARTER. GARMINS TOTALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR MED HENSYN TIL DE FORPLIKTELSER SOM FØLGER AV DENNE AVTALEN ELLER ANNET I FORBINDELSE MED PRODUKTET ELLER PROGRAMVAREN, SKAL IKKE OVERSKRIDE USD 1,00. BEGRENSNINGENE I DENNE DELEN SKAL GJELDE UANSETT OM DET ANGIVELIGE BRUDDET ELLER DEN ANGIVELIGE FORSØMMELSEN ER BRUDD PÅ GRUNNLEGGENDE VILKÅR ELLER BETINGELSER, ELLER ET GRUNNLEGGENDE BRUDD. Noen delstater/land tillater ikke utelatelse av følgeskader eller tilfeldige skader eller begrensning av varigheten til en underforstått garanti, og det er derfor mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg.

  6. BEGRENSEDE RETTIGHETER: Hvis dette Produktet eller denne Programvaren er ervervet av eller for amerikanske myndigheter, leveres det med begrensede rettigheter. Bruk, mangfoldiggjøring eller offentliggjøring fra amerikanske myndigheter er underlagt begrensninger slik det er nedfelt i underpunkt (c)(1)(ii) i klausulen The Rights in Technical Data and Computer Software til DFARS 252.227-7018, eller underpunkt (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software – Restricted Rights til 48 CFR 52.227-19, eller klausul 18-52.227-86(d) i NASAs supplement til FAR, slik den kommer til anvendelse. Leverandøren/produsenten er Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. EKSPORTKONTROLLER: Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Produktet eller Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

  8. GENERELT: Denne Avtalen utgjør den hele og fulle avtalen mellom oss med hensyn til innholdet i den, og erstatter eventuelle andre avtaler eller drøftinger, muntlige eller skriftlige, og kan ikke endres unntatt ved en signert avtale. Avtalen skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i staten Kansas i USA. Hvis en domstol med kompetent domsmyndighet fastslår at én eller flere av bestemmelsene i denne lisensen er ugyldige, ulovlige eller umulige å overholde, skal slike bestemmelser tas ut av Avtalen, mens de andre bestemmelsene fremdeles skal gjelde i sin helhet.

  9. EAR: Produktet eller Programvaren kan inneholde informasjon som er underlagt forskriftene for eksportadministrasjon ("EAR") som er utgitt av USAs handelsdepartement (15 C.F.R., kapittel VII, avsnitt C), og som ikke kan eksporteres, slippes eller avsløres til spesifikke destinasjoner og utlendinger uten at det er i samsvar med amerikansk lovgivning. Den foregående erklæringen må følge med alle utgivelser av hele eller deler av dette Produktet eller denne Programvaren.

  10. SKADESERSTATNING: Du samtykker i å beskytte og holde Garmin og tilhørende datterselskaper, tilknyttede selskaper, styremedlemmer, forhandlere, ansatte, annonsører, lisensgivere og partnere skadesløs, fra og mot alle krav fra tredjeparter som oppstår som følge av eller som på noen måte er knyttet til din bruk av Produktet eller Programvaren, inkludert brudd på denne Avtalen eller andre handlinger knyttet til bruk av innhold, inkludert ethvert erstatningsansvar eller kostnader som oppstår som et resultat av alle krav, tap, skader (faktiske skader og følgeskader), søksmål, dommer, saksomkostninger og advokathonorarer, av enhver type eller art.

  11. IMMATERIELLE RETTIGHETER: Du er innforstått med at Garmin eier alle rettigheter, utgivelser og interesser, inkludert, uten begrensing, alle immaterielle rettigheter, til, av og i Produktet og Programvaren, og at du ikke skal erverve noen rettigheter til eller interesser i Produktet eller Programvaren, med unntak av den begrensede lisensen som uttrykkelig er nedfelt i denne Avtalen.