loading

Een ogenblik geduld...

Communicator-plugin en toestellen zoeken

plugin gevonden

U hebt de Communicator-plugin.

Up-to-date, versie

Zoeken naar toestellen...

laden

Geen toestellen gedetecteerd

Toestellen gedetecteerd

  Uw toestel niet gevonden?

  Sluit nu een toestel aan en probeer het opnieuw.

  Zoeken naar toestellen

  Als uw toestel nog niet wordt weergegeven, probeer dan het volgende:

  plugin gevonden

  Er is een nieuwere versie van de Communicator-plugin beschikbaar.

  Uw versie
  Nieuwe versie

  Nu installeren

  Downloads en compatibiliteit weergeven

  Een ogenblik geduld alstublieft…

  Een ogenblik geduld alstublieft…

  Het installatieprogramma voor de Communicator-plugin wordt gedownload

  Installeer het bestand. U dient deze pagina mogelijk te vernieuwen nadat de installatie is voltooid.

  plugin gevonden

  U hebt de Communicator-plugin niet.

  De Communicator-plugin is niet gedetecteerd.

  Nu installeren

  Downloads en compatibiliteit weergeven

  plugin gevonden

  Uw systeem biedt geen ondersteuning voor de Communicator-plugin.

  De Communicator-plugin vereist Windows of Mac.

  Het tablet of mobiele toestel dat u gebruikt voor het bekijken van deze pagina biedt geen ondersteuning voor de Garmin Communicator-plugin.

  Gebruik een andere computer.

  Als u de Garmin Communicator-plugin wilt installeren, gebruik dan op het bureaublad.

  Downloads en compatibiliteit weergeven

  Download hieronder de compatibele add-on.

  De Communicator-plugin is een gratis add-on voor uw internetbrowser waarmee u gegevens kunt overbrengen tussen uw Garmin GPS-toestel en uw computer. U kunt hiermee kaarten op uw toestel zetten, trainingsgegevens uploaden naar Garmin Connect™, controleren op kaartupdates en meer.

  Softwareovereenkomst

  Lees de Garmin-softwareovereenkomst en ga akkoord.

  DIT PRODUCT EN DEZE SOFTWARE ZIJN EIGENDOM VAN GARMIN LTD OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN VAN GARMIN ("GARMIN") EN WORDEN BESCHERMD DOOR AUTEURSRECHTWETTEN, INTERNATIONALE VERDRAGEN INZAKE AUTEURSRECHT EN WETTEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUEEL EIGENDOM. DIT PRODUCT EN DEZE SOFTWARE WORDEN IN LICENTIE GEGEVEN, NIET VERKOCHT. DIT PRODUCT EN DEZE SOFTWARE WORDEN GELEVERD KRACHTENS DE VOLGENDE LICENTIEOVEREENKOMST WAARIN IS VASTGELEGD WAT U MET HET PRODUCT EN DE SOFTWARE MAG DOEN, EN DIE GEBRUIKS- EN GARANTIEBEPERKINGEN EN/OF ANDERE RECHTSMIDDELEN BEVAT.

  BELANGRIJK - LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (DE "OVEREENKOMST") GOED DOOR VOORDAT U DE GARMIN COMMUNICATOR-SOFTWARE (HET "PRODUCT") OF DE USB-SOFTWARE EN DE myGARMIN AGENT™-SOFTWARE (SAMEN, DE "SOFTWARE") DOWNLOADT, INSTALLEERT OF ANDERSZINS GEBRUIKT. DOOR HET PRODUCT EN DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF DOOR ANDERSZINS TOEGANG TOT HET PRODUCT TE KRIJGEN, ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DAT U TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT. SLUIT DEZE PAGINA METEEN ZONDER HET PRODUCT OF DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN EN/OF TE GEBRUIKEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

  1. LICENTIE: met inachtneming van de hierin vastgelegde voorwaarden en beperkingen verleent GARMIN ("wij", "we" of "ons") u een beperkte, niet-exclusieve licentie om het Product en de Software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle hierin niet uitdrukkelijk vastgelegde rechten zijn voorbehouden aan Garmin en Garmin wijst alle geïmpliceerde licenties af. Het copyright en alle overige rechten op het Product en de Software blijven bij ons. U dient alle auteursrechtelijke en andere kennisgevingen op het Product en de Software over te nemen op alle kopieën die u maakt.

  2. HET IS U TOEGESTAAN OM:

       a)     één royaltyvrij exemplaar van het Product op één computer of netwerk te installeren of gebruiken met als enige doeleinde het mogelijk maken van communicatie tussen uw door Garmin gefabriceerde GPS-toestel en een website van Garmin of tussen uw door Garmin gefabriceerde GPS-toestel en de website van een derde die communicatie tussen de Garmin Communicator-API en de website van de derde mogelijk heeft gemaakt; en

       b)     één kopie van de Software op een enkele computer of een enkel computernetwerk te installeren en te gebruiken voor persoonlijk gebruik van de Software in overeenstemming met deze Overeenkomst.

  3. HET IS U NIET TOEGESTAAN OM:

       a) kopieën van het Product of de Software te maken, tenzij zoals uitdrukkelijk toegestaan in deel 2 van deze Overeenkomst;

       b) het Product of de Software te vertalen, decompileren, demonteren of aan reverse-engineering te onderwerpen;

       c) aanduidingen betreffende auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten in de Software of andere GARMIN-inhoud te verwijderen of wijzigen;

       d) het Product of de Software te verhuren, distribueren, toe te wijzen, uit te lenen, in sublicentie te geven of over te dragen;

       e) virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of andere zaken van destructieve aard te verspreiden;

       f) het Product of de Software te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of in strijd met toepasselijke wetten en regelgeving;

       g) het Product of de Software aan te passen of het Product of de Software in zijn geheel of gedeeltelijk samen te voegen met een ander programma; of

       h) het Product te gebruiken voor communicatie met toestellen of producten anders dan die GPS-toestellen die door Garmin en/of dochterondernemingen van Garmin worden vervaardigd en gedistribueerd.

  4. TERMIJN: deze licentie is geldig zolang u het Product of de Software gebruikt. Deze licentie zal echter automatisch worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving van GARMIN als u de algemene voorwaarden niet respecteert. U dient ermee akkoord bij beëindiging het gebruik van het Product of de Software onmiddellijk te staken en het Product of de Software van uw computer te verwijderen. De hieronder vermelde beperkingen op garanties en aansprakelijkheid blijven ook na eventuele beëindiging van toepassing.

  5. BEPERKINGEN OP GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID: HET PRODUCT EN DE SOFTWARE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OVER DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT WETTEN, STATUTEN, HANDELSGEBRUIK OF HANDELSCONVENTIE. U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN RISICO'S VAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT EN DE SOFTWARE, EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN DERDEN, EN GARMIN WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECT(E) EN INDIRECT(E) VERLIES, LETSEL OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT EN DE SOFTWARE, EN WEBSITES VAN DERDEN AF, ONGEACHT OF GARMIN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OF KENNIS HEEFT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK(E) VERLIES, LETSEL OF SCHADE. NOCH WIJ, NOCH ONZE DEALERS OF LEVERANCIERS AANVAARDEN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN U OF ENIG ANDER PERSOON OF ENIG ANDERE ENTITEIT VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF EXEMPLAIRE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, EEN VERLIES AAN OMZET OF WINST, VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS OF ENIG ANDERE COMMERCIEEL OF ECONOMISCH VERLIES, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DERGELIJKE SCHADE OF INDIEN DEZE SCHADE TE VOORZIEN IS. OOK ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR CLAIMS INGEDIEND DOOR EEN DERDE PARTIJ. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GARMIN MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN VAN GARMIN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF DE SOFTWARE BEDRAAGT NIET MEER DAN $ 1,00. DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT OF DE VERMOEDELIJKE CONTRACTBREUK OF NIET-NAKOMING EEN INBREUK OP EEN FUNDAMENTELE VOORWAARDE OF BEPALING OF EEN FUNDAMENTELE CONTRACTBREUK IS. In bepaalde staten is de uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade of de beperking van de geldigheid van een geïmpliceerde garantie niet toegestaan. De bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

  6. BEPERKTE RECHTEN: als dit product of de Software is aangeschaft door of voor de regering van de Verenigde Staten, wordt het geleverd met Beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule "The Rights in Technical Data and Computer Software" van DFARS 252.227-7018 of de subparagrafen (c)(1) en (2) van "Commercial Computer Software - Restricted Rights" bij 48 CFR 52.227-19, of clausule 18-52.227-86(d) van de aanvulling van NASA op de FAR, indien van toepassing. De leverancier/producent is Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, VS.

  7. EXPORTREGELS: u gaat ermee akkoord het Product of de Software niet te exporteren of te herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

  8. ALGEMEEN: deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot dit onderwerp en gaat boven enige andere overeenkomst of conversatie, mondeling of schriftelijk, en kan alleen worden gewijzigd via een ondertekende overeenkomst. Deze Overeenkomst valt onder en worden opgesteld in overeenstemming met de wetgeving in de staat Kansas in de Verenigde Staten van Amerika. Als een bepaling in deze Licentie door een rechtbank van een competente jurisdictie ongeldig, illegaal of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling uit de Overeenkomst worden verwijderd, waarbij de overige bepalingen volledig gehandhaafd blijven.

  9. EAR: het Product of de Software bevatten mogelijk informatie die valt onder de Export Administration Regulations ("EAR") gepubliceerd door het Department of Commerce van de Verenigde Staten (15 C.F.R., hoofdstuk VII paragraaf C) en die niet mag worden geëxporteerd naar, gepubliceerd in of vrijgegeven aan bepaalde bestemmingen en staatsburgers uit bepaalde landen tenzij de wetten van de V.S. dit toestaan. De voorgaande verklaring dient meegeleverd te worden bij alle volledige of gedeeltelijke exemplaren van dit Product of deze Software.

  10. SCHADELOOSSTELLING: u gaat ermee akkoord Garmin en zijn dochterondernemingen, managers, agenten en werknemers, adverteerders, licentiehouders en partners schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims van en door derden die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van het Product of de Software, schending van deze Overeenkomst of andere handelingen die verband houden met enige inhoud, inclusief alle aansprakelijkheid of onkosten die voortvloeien uit alle claims, verliezen, schade (werkelijke en gevolgschade), rechtszaken, boetes en proceskosten van iedere soort en aard.

  11. INTELLECTUEEL EIGENDOM: u erkent dat Garmin eigenaar is van alle rechten, aanspraak en belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten van de Software en dat u geen recht, aanspraak of belang zult verwerven op of in de Software, met uitzondering van de beperkte licentie zoals die uitdrukkelijk is uiteengezet in deze Overeenkomst.