loading

Chwileczkę...

Trwa wyszukiwanie wtyczki Communicator Plugin i urządzeń

znaleziono wtyczkę

Masz wtyczkę Communicator Plugin.

Aktualna, wersja

Trwa wyszukiwanie urządzeń...

wczytywanie

Nie wykryto urządzeń

Wykryto urządzenia

  Nie możesz znaleźć swojego urządzenia?

  Podłącz teraz urządzenie i spróbuj ponownie.

  Wyszukaj urządzenia

  Jeśli urządzenie nadal nie jest widoczne, wykonaj następujące czynności:

  Proszę chwilę poczekać...

  Proszę chwilę poczekać...

  Pobieranie instalatora wtyczki Communicator Plugin

  Zainstaluj ten plik. Po zakończeniu instalacji konieczne może być odświeżenie tej strony.

  znaleziono wtyczkę

  Nie masz wtyczki Communicator Plugin.

  Nie można wykryć wtyczki Communicator Plugin.

  Zainstaluj teraz

  Wyświetl listę plików do pobrania oraz kompatybilnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych

  znaleziono wtyczkę

  Twój system nie obsługuje wtyczki Communicator Plugin.

  Wtyczka Communicator Plugin wymaga systemu Windows lub Mac.

  Tablet lub urządzenie przenośne, z którego korzystasz, nie obsługuje wtyczki Garmin Communicator Plugin.

  Skorzystaj z innego komputera.

  Aby pobrać wtyczkę Garmin Communicator Plugin, użyj w komputerze.

  Wyświetl listę plików do pobrania oraz kompatybilnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych

  Pobierz poniższy kompatybilny dodatek.

  Communicator Plugin jest darmowym dodatkiem instalowanym w przeglądarce internetowej, który umożliwia przesyłanie danych z urządzenia Garmin GPS do komputera. Umożliwia dodawanie map do urządzenia, przesyłanie danych treningu do Garmin Connect™, wyszukiwanie aktualizacji map i wiele więcej.

  Umowa licencyjna na oprogramowanie

  Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie firmy Garmin i ją zaakceptuj.

  WŁAŚCICIELEM NINIEJSZEGO PRODUKTU I OPROGRAMOWANIA JEST FIRMA GARMIN LTD. LUB JEJ ODDZIAŁY („GARMIN”). PRODUKT I OPROGRAMOWANIE SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, MIĘDZYNARODOWYMI TRAKTATAMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY PRAW AUTORSKICH ORAZ INNYMI PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. PRODUKT I OPROGRAMOWANIE SĄ UDOSTĘPNIANE NA PODSTAWIE LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANE. PRODUKT I OPROGRAMOWANIE SĄ OBJĘTE NASTĘPUJĄCĄ LICENCJĄ, KTÓRA OKREŚLA PRAWA UŻYTKOWNIKA W STOSUNKU DO PRODUKTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ ZAWIERA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, GWARANCJI I/LUB ŚRODKÓW ZADOŚĆUCZYNIENIA.

  WAŻNE: PRZED POBRANIEM, ZAINSTALOWANIEM LUB WYKORZYSTANIEM W INNY SPOSÓB APLIKACJI GARMIN COMMUNICATOR („PRODUKT”) LUB OPROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ USB ORAZ OPROGRAMOWANIA myGARMIN AGENT™ (OKREŚLANYCH ŁĄCZNIE JAKO „OPROGRAMOWANIE”) NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA („UMOWA”). POBIERAJĄC, INSTALUJĄC, WYKORZYSTUJĄC LUB UZYSKUJĄC W INNY SPOSÓB DOSTĘP DO PRODUKTU I OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ROZUMIE JĄ I WYRAŻA ZGODĘ NA JEJ WARUNKI, ORAZ OŚWIADCZA, ŻE UKOŃCZYŁ 18 LAT. W PRZECIWNYM RAZIE NALEŻY NATYCHMIAST ZAMKNĄĆ TĘ STRONĘ, NIE POBIERAJĄC PRODUKTU ANI NIE KORZYSTAJĄC Z NIEGO W ŻADEN SPOSÓB.

  1. LICENCJA: firma Garmin udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na użytkowanie Produktu i Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Firma Garmin zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie i wyłącza wszelkie licencje dorozumiane. Prawa autorskie i wszystkie pozostałe prawa do Produktu i Oprogramowania pozostają własnością firmy Garmin. Do każdej kopii Produktu lub Oprogramowania należy załączyć powieloną informację o prawach autorskich i inne znajdujące się na nim uwagi.

  2. UŻYTKOWNIK MOŻE:

       a)     zainstalować i korzystać z jednej licencjonowanej bez opłat kopii Produktu na pojedynczym komputerze lub stacji roboczej, wyłącznie w celu umożliwienia komunikacji urządzenia GPS firmy Garmin z stroną firmy Garmin lub z stroną innej firmy, która obsługuje oprogramowanie Garmin Communicator API w celu nawiązywania połączeń pomiędzy urządzeniem firmy Garmin a tą stroną; oraz

       b)     instalować i korzystać z jednej kopii Oprogramowania na pojedynczym komputerze lub stacji roboczej do użytku prywatnego, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

  3. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE:

       a) kopiować Produktu lub Oprogramowania z wyjątkiem sytuacji opisanych w części 2 niniejszej Umowy;

       b) tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować ani dezasemblować Produktu lub Oprogramowania;

       c) usuwać ani zmieniać jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw własności znajdujących się w Oprogramowaniu lub innych materiałach dostarczonych przez firmę Garmin;

       d) wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, udzielać licencji, dystrybuować, przypisywać lub przekazywać Produktu lub Oprogramowania;

       e) rozpowszechniać wirusów, robaków, usterek, koni trojańskich ani żadnych elementów o charakterze destrukcyjnym;

       f) wykorzystywać Produktu lub Oprogramowania do celów nieautoryzowanych lub naruszających prawo lub stosowne regulacje;

       g) modyfikować Produktu lub Oprogramowania ani dokonywać połączenia całości Produktu lub Oprogramowania albo jakiejś ich części z innym oprogramowaniem; ani

       h) wykorzystywać Produktu do nawiązywania połączeń z urządzeniami lub produktami GPS niebędącymi produktami firmy Garmin lub jej oddziałów.

  4. OKRES OBOWIĄZYWANIA: niniejsza licencja obowiązuje przez cały okres użytkowania Produktu lub Oprogramowania. Jednakże Licencja wygasa natychmiastowo w przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych warunków, bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie przez firmę GARMIN. W takim przypadku użytkownik musi natychmiast zaprzestać użytkowania Produktu i Oprogramowania oraz usunąć je z komputera. Podane poniżej Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności obowiązują nawet po wygaśnięciu Umowy.

  5. OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI: PRODUKT I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN., DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB TEŻ GWARANCJI POWSTAŁYCH NA BAZIE PRAWA, USTAW, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH LUB ZAWARTEGO POROZUMIENIA. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ RYZYKO WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH STRON INTERNETOWYCH INNYCH PRODUCENTÓW. FIRMA GARMIN WYKLUCZA WSZELKĄ WYRAŹNĄ I DOROZUMIANĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA ORAZ STRON INTERNETOWYCH INNYCH PRODUCENTÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POINFORMOWANO JĄ LUB CZY WIEDZIAŁA ONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY, OBRAŻEŃ LUB USZKODZEŃ. FIRMA GARMIN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB JEDNOSTKI PRAWNEJ ZA SZKODY O CHARAKTERZE KOMPENSACYJNYM, SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE ANI STRATY MORALNE, W TYM M.IN. ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, STRACONE LUB USZKODZONE DANE ANI INNE STRATY O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB EKONOMICZNYM, NAWET JEŚLI WCZEŚNIEJ POINFORMOWANO FIRMĘ O MOŻLIWOŚCI ICH ZAISTNIENIA LUB SĄ ONE PRZEWIDYWALNE. FIRMA GARMIN NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ. CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY GARMIN W ODNIESIENIU DO JEJ ZOBOWIĄZAŃ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ W ODNIESIENIU DO PRODUKTU LUB OPROGRAMOWANIA NIE PRZEKROCZY KWOTY 1,00 USD. OGRANICZENIA PRZEWIDZIANE W TEJ CZĘŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA WYNIKA Z PRZYPUSZCZALNEGO NARUSZENIA ZASAD, DOMYŚLNEGO NARUSZENIA KTÓREGOŚ Z PODSTAWOWYCH WARUNKÓW LUB Z PODSTAWOWEGO NARUSZENIA ZASAD. Niektóre państwa nie zezwalają na wykluczenie szkód przypadkowych lub wynikowych ani na ograniczenie ważności gwarancji dorozumianych, toteż powyższe ograniczenia mogą nie znajdować zastosowania w konkretnym przypadku.

  6. PRAWA ZASTRZEŻONE: jeżeli niniejszy Produkt lub Oprogramowanie są nabywane przez rząd Stanów Zjednoczonych lub na jego potrzeby, są one objęte Prawami zastrzeżonymi. Wykorzystywanie, kopiowanie i przekazywanie Oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych jest objęte ograniczeniami wymienionymi w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzuli „Prawa dotyczące danych technicznych i oprogramowania komputerowego” suplementu DFARS 252.227-7018 lub w podpunktach (c)(1) oraz (2) klauzuli „Komputerowe oprogramowanie komercyjne — prawa zastrzeżone” 48 biuletynu CFR 52.227-19 lub klauzuli 18-52.227-86(d) suplementu NASA w regulacjach FAR (jeśli dotyczy). Wykonawcą/producentem Oprogramowania jest firma Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. OGRANICZENIA EKSPORTOWE: użytkownik zgadza się nie eksportować ani nie reeksportować Produktu lub Oprogramowania do żadnego kraju pod groźbą naruszenia ustawy o kontroli eksportu obowiązującej na terenie Stanów Zjednoczonych.

  8. POSTANOWIENIA OGÓLNE: niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą Garmin a Użytkownikiem w kwestii będącej przedmiotem Umowy. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze porozumienia lub uzgodnienia pisemne bądź ustne i może być zmieniana tylko w drodze umowy podpisanej przez obie strony. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana pod każdym względem zgodnie z prawem stanu Kansas, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Umowy zostanie uznany przez sąd lub inne kompetentne ciało sądownicze za nieprawomocny, niezgodny z prawem lub martwy, warunek ten zostanie wyłączony z Umowy, a pozostałe jej warunki pozostaną w dalszym ciągu aktualne i prawomocne.

  9. Przepisy eksportowe EAR: Produkt lub Oprogramowanie mogą zawierać informacje podlegające przepisom eksportowym EAR (Export Administration Regulations; 15 C.F.R., Chapter VII Subchapter C) wprowadzonym przez amerykański Departament Handlu, których to informacji nie wolno eksportować, wydawać i ujawniać w określonych obszarach ani określonym osobom innej narodowości w przypadkach nie przewidzianych przez amerykańskie prawo. Powyższa informacja musi być dołączana do każdej kopii całości lub części Produktu lub Oprogramowania.

  10. ODSZKODOWANIA: Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Garmin, jej oddziały i filie, urzędników, agentów i pracowników, doradców, licencjodawców i partnerów, przed roszczeniami jakichkolwiek stron trzecich wynikających z lub powiązanych w jakikolwiek sposób z użytkowaniem przez niego Produktu lub Oprogramowania, pogwałceniem warunków niniejszej Umowy lub wszelkimi innymi działaniami związanymi z korzystaniem z dowolnych treści, w tym przed wszelką odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi z reklamacji, strat, szkód (rzeczywistych i wynikowych), procesów i wyroków sądowych, kosztów takiego postępowania i honorariów adwokackich wszelkiego charakteru.

  11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa oraz tytuły własności dotyczące Produktu i Oprogramowania, w tym bez ograniczeń wszelkie prawa do własności intelektualnej, stanowią własność firmy Garmin. W związku z tym Użytkownik jest świadomy, że nie może pozyskać żadnych praw ani tytułów do Produktu i Oprogramowania z wyjątkiem ograniczonej licencji, której zakres wyraźnie określa niniejsza Umowa.