loading

Chvíľu počkajte, prosím...

Vyhľadáva sa doplnok Communicator a zariadenia

doplnok nájdený

Máte doplnok Communicator.

Aktuálna verzia, verzia

Vyhľadávajú sa zariadenia...

načítava sa

Nebolo zistené žiadne zariadenie

Rozpoznané zariadenia

  Nevidíte zariadenie?

  Teraz pripojte zariadenie a skúste to znova.

  Vyhľadávanie zariadení

  Ak sa vaše zariadenie ešte stále nezobrazuje, postupujte nasledovne:

  doplnok nájdený

  K dispozícii je novšia verzia doplnku Communicator.

  Vaša verzia
  Nová verzia

  Inštalovať teraz

  Zobraziť položky na prevzatie a kompatibilitu

  Chvíľu počkajte, prosím…

  Chvíľu počkajte, prosím…

  Preberá sa inštalátor doplnku Communicator

  Nainštalujte súbor. Možno budete musieť obnoviť túto stránku po dokončení inštalácie.

  doplnok nájdený

  Nemáte doplnok Communicator.

  Nebolo možné rozpoznať doplnok Communicator.

  Inštalovať teraz

  Zobraziť položky na prevzatie a kompatibilitu

  doplnok nájdený

  Váš systém nepodporuje doplnok Communicator.

  Doplnok Communicator vyžaduje operačný systém Windows alebo Mac.

  Tablet alebo mobilné zariadenie, ktoré používate na zobrazenie tejto stránky, nepodporuje doplnok Garmin Communicator.

  Použite iný počítač.

  Na prevzatie doplnku Garmin Communicator otvorte na pracovnej ploche.

  Zobraziť položky na prevzatie a kompatibilitu

  Kompatibilný doplnok si môžete stiahnuť nižšie.

  Doplnok Garmin Communicator je bezplatný doplnok internetového prehľadávača, ktorý prenáša údaje medzi vaším zariadením Garmin GPS a počítačom. Umožní vám pridávať do vášho zariadenia mapy, odovzdať dáta tréningu na stránku Garmin Connect™, vyhľadať aktualizácie máp a viac.

  Softvérová zmluva

  Prečítajte si a potvrďte súhlas so softvérovou zmluvou spoločnosti Garmin.

  TENTO PRODUKT A SOFTVÉR VLASTNÍ SPOLOČNOSŤ GARMIN LTD. ALEBO JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI („GARMIN“) A JE CHRÁNENÝ V RÁMCI ZÁKONOV NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV, MEDZINÁRODNÝCH DOHÔD O OCHRANE AUTORSKÝCH PRÁV A INÝMI ZÁKONMI NA OCHRANU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. NA TENTO PRODUKT A SOFTVÉR ZÍSKAVATE LICENCIU, NEKUPUJETE HO. TENTO PRODUKT A SOFTVÉR SA POSKYTUJE V RÁMCI NASLEDUJÚCEJ LICENCIE, KTORÁ DEFINUJE, ČO MÔŽETE S PRODUKTOM A SOFTVÉROM ROBIŤ A OBSAHUJE OBMEDZENIA POUŽÍVANIA A OBMEDZENIA ZÁRUK A/ALEBO NÁPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV.

  DÔLEŽITÉ – POZORNE SI PREČÍTAJTE ZMLUVNÉ PODMIENKY TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA („ZMLUVA“) SKÔR, AKO PREVEZMETE, NAINŠTALUJETE ALEBO INAK POUŽIJETE SOFTVÉROVÚ APLIKÁCIU GARMIN COMMUNICATOR („PRODUKT“) ALEBO USB SOFTVÉR A SOFTVÉR myGARMIN AGENT™ (SPOLOČNE „SOFTVÉR“). PREVZATÍM, INŠTALÁCIOU, POUŽÍVANÍM ALEBO INÝM PRÍSTUPOM K PRODUKTU A SOFTVÉRU POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO ZMLUVU, POROZUMELI STE JEJ, SÚHLASÍTE, ŽE STE VIAZANÍ JEJ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI A MÁTE MINIMÁLNE 18 ROKOV. AK NESÚHLASÍTE SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, OKAMŽITE OPUSTITE TÚTO STRÁNKU BEZ PREVZATIA A/ALEBO POUŽÍVANIA PRODUKTU, PRÍPADNE SOFTVÉRU.

  1. LICENCIA: V súlade s tu uvedenými zmluvnými podmienkami vám spoločnosť Garmin („my“ alebo „nám“) poskytuje obmedzenú neexkluzívnu licenciu na používanie Produktu a Softvéru v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Všetky práva, ktoré tu nie sú vyslovene uvedené si vyhradzuje spoločnosť Garmin a odmieta každú a všetky implikované licencie. Autorské práva a všetky ostatné práva na Produkt a Softvér nám zostávajú. Na všetkých vami vyhotovených kópiách musíte reprodukovať akékoľvek autorské práva alebo iné poznámky uvedené na Produkte a Softvéri.

  2. MÔŽETE:

       a)     nainštalovať a používať jednu kópiu Produktu bez licenčného poplatku na jednom počítači alebo sieti výhradne za účelom zriadenia komunikácie medzi vaším zariadením GPS od spoločnosti Garmin a webovou lokalitou Garmin alebo medzi vaším zariadením GPS od spoločnosti Garmin a webovou lokalitou tretej strany, ktorá samostatne nastavila Garmin Communicator API na komunikáciu medzi vaším zariadením Garmin a webovou lokalitou tejto tretej strany; a

       b)     nainštalovať a používať jednu kópiu Softvéru na jednom počítači alebo sieti na súkromné účely v súlade s touto Zmluvou.

  3. NESMIETE:

       a) zhotovovať kópie Produktu alebo Softvéru, ak to nie je výslovne povolené podmienkami v sekcii č. 2 tejto Zmluvy;

       b) preložiť, vykonávať spätné inžinierstvo, dekompilovať alebo rozoberať tento Produkt a Softvér;

       c) odstrániť alebo zmeniť akékoľvek oznámenia o autorských právach, ochranných známkach alebo iné oznámenia o vlastníckych právach obsiahnuté v Softvéri alebo akýkoľvek iný obsah vytvorený spoločnosťou Garmin;

       d) prenajať inej osobe, prenajímať si, požičiavať, sublicencovať, distribuovať, priradiť alebo previesť na inú osobu tento Produkt a Softvér;

       e) prenášať vírusy, červy, chyby, trójske kone alebo akékoľvek iné položky škodlivej povahy;

       f) použiť Produkt alebo Softvér neoprávneným spôsobom alebo porušením platných práv a nariadení;

       g) modifikovať Produkt a Softvér alebo zlúčiť niektoré či všetky časti Produktu a Softvéru s iným programom; a

       h) používať Produkt na komunikáciu s inými zariadeniami alebo produktmi ako tými zariadeniami GPS, ktoré boli vyrobené a distribuované spoločnosťou Garmin alebo pre spoločnosť Garmin a/alebo jej dcérske spoločnosti.

  4. DOBA PLATNOSTI: Táto licencia bude pokračovať dovtedy, kým budete používať Produkt alebo Softvér. Avšak táto licencia sa automaticky zruší bez predchádzajúceho upozornenia od spoločnosti GARMIN, ak nebudete dodržiavať ktorúkoľvek zo zmluvných podmienok. Pri zrušení musíte súhlasiť, že okamžite prestanete používať Produkt alebo Softvér a že Produkt alebo Softvér odstránite zo svojho počítača. Obmedzenia záruk a zodpovednosti uvedené nižšie budú platiť aj po akomkoľvek zrušení.

  5. OBMEDZENIA ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI: PRODUKT A SOFTVÉR SA POSKYTUJÚ V „UVEDENOM“ STAVE, A TO BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO PODMIENOK, VYSLOVENÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE (ALE NIE VÝHRADNE) AKEJKOĽVEK MLČKY PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, PRÍPADNE AKEJKOĽVEK ZÁRUKY VZNIKAJÚCEJ ZO ZÁKONA, ŠTATÚTU, ZVYKLOSTÍ TRHU ALEBO PRIEBEHU OBCHODOVANIA. PREBERÁTE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU A SOFTVÉRU A ZA POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY A SPOLOČNOSŤ GARMIN ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU, ZRANENIE ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ POUŽÍVANÍM PRODUKTU, SOFTVÉRU A WEBOVEJ STRÁNKY TRETEJ STRANY, A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE PRIAMA ALEBO NEPRIAMA A BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLA SPOLOČNOSŤ GARMIN UPOZORNENÁ ALEBO MALA ZNALOSTI O MOŽNOSTI DANEJ STRATY, ZRANENIA ALEBO ŠKODY, PRÍPADNE NIE. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPREBERÁ SPOLOČNOSŤ GARMIN ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ OSOBE, ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBE ZA AKÉKOĽVEK KOMPENZAČNÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO UKÁŽKOVÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, A TO VRÁTANE (ALE NEOBMEDZUJÚCE SA LEN NA) STRATU VÝNOSOV ALEBO ZISKU, STRATU ALEBO POŠKODENÉ ÚDAJE, ALEBO INÚ KOMERČNÚ, ALEBO EKONOMICKÚ STRATU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SME BOLI OBOZNÁMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD, PRÍPADNE, AK SÚ PREDVÍDATEĽNÉ. TIEŽ NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA NÁROKY TRETÍCH STRÁN. CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GARMIN S OHĽADOM NA ZÁVÄZKY V RÁMCI TEJTO ZMLUVY ALEBO INÝM SPÔSOBOM S OHĽADOM NA PRODUKT ALEBO SOFTVÉR NEPREKROČÍ SUMU 1,00 $. OBMEDZENIA V TEJTO ČASTI PLATIA BEZ OHĽADU NA TO, ČI ÚDAJNÉ PORUŠENIE ALEBO OPOMENUTIE PREDSTAVUJE PORUŠENIE JEDNEJ ZO ZÁKLADNÝCH PODMIENOK ALEBO IDE O PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY. Niektoré štáty neumožňujú vyňatie náhodných alebo následných škôd alebo obmedzenie trvania mlčky predpokladaných záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

  6. OBMEDZENÉ PRÁVA: Tento Produkt alebo Softvér je poskytovaný s obmedzenými právami, ak je určený pre vládu USA. Akékoľvek použitie, duplikovanie alebo šírenie vládou USA podlieha obmedzeniam podľa ustanovenia v podparagrafe (c)(1)(ii) klauzuly Práva v technických dátach a počítačovom softvéri v DFARS 252,227-7018, prípadne podparagrafoch (c)(1) a (2) časti Komerčný počítačový softvér - obmedzené práva v 48 CFR 52,227-19, prípadne v klauzule 18-52,227-86(d) dodatku NASA k FAR (podľa potreby). Dodávateľom/výrobcom je spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. KONTROLA EXPORTU: Súhlasíte, že nebudete vyvážať alebo spätne vyvážať Produkt, prípadne Softvér, do akejkoľvek krajiny v rozpore s právami o ovládaní vývozu v USA.

  8. VŠEOBECNE: Táto Zmluva predstavuje vzhľadom na daný obsah kompletnú dohodu medzi nami a je nadradená všetkým dohodám alebo návrhom, ústnym alebo písomným, a je nemenná s výnimkou zmien na základe podpísanej dohody. Táto Zmluva sa bude spravovať a vytvárať v súlade so zákonmi štátu Kansas, USA. Ak sa akákoľvek časť tejto Zmluvy prehlási zo strany súdu s kompetentnou jurisdikciou za neplatnú, protiprávnu alebo nevymáhateľnú, takáto časť sa musí vyňať zo Zmluvy a ostatné časti zostávajú s plnou platnosťou a účinnosťou.

  9. Nariadenia správy exportu (EAR): Produkt alebo Softvér môžu obsahovať informácie, ktoré podliehajú nariadeniam správy exportu („EAR“) vydaných Ministerstvom obchodu USA (15 C.F.R., kapitola VII, podkapitola C), a ktoré sa nemôžu exportovať, zverejňovať alebo šíriť do určitých lokalít a určitým cudzím štátnym príslušníkom v súlade s americkým právom. Vyššie uvedené prehlásenie sa musí zahrnúť na každom a vo všetkých kópiách celku alebo časti Produktu alebo Softvéru.

  10. ODŠKODNENIE: Súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite spoločnosť Garmin a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zástupcov, agentov a zamestnancov, inzerentov, poskytovateľov licencií a partnerov pred nárokmi akejkoľvek tretej strany, ktoré môžu vyplynúť priamo alebo iným spôsobom z používania Produktu alebo Softvéru, porušenia tejto Zmluvy alebo iných činností spojených s použitím obsahu, a to vrátane zodpovednosti alebo výdavkov vyplývajúcich z akýchkoľvek nárokov, strát, škôd (aktuálnych a následných), žalôb, rozhodnutí, súdnych výdavkov a nákladov na právne zastúpenie akéhokoľvek druhu a povahy.

  11. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO: Potvrdzujete, že spoločnosť Garmin vlastní všetky práva, nároky a podiely, a to vrátane a bez obmedzenia všetky práva duševného vlastníctva, k Produktu a Softvéru a týkajúce sa Produktu a Softvéru, a že nezískate žiadne právo, nárok alebo podiel k Produktu a Softvéru a týkajúci sa Produktu a Softvéru, okrem obmedzenej licencie, ktorá je výslovne stanovená v tejto Zmluve.