loading

Ett ögonblick...

Söker efter insticksprogrammet Communicator och enheter

insticksprogrammet hittades

Du har insticksprogrammet Communicator.

Uppdaterad, version

Söker efter enheter...

läser in

Inga enheter hittades

Enheter upptäcktes

  Hittar du inte enheten?

  Anslut en enhet nu och försök igen.

  Sök efter enheter

  Om enheten fortfarande inte visas, försök med följande:

  insticksprogrammet hittades

  Det finns en nyare version av insticksprogrammet Communicator.

  Din version
  Ny version

  Installera nu

  Visa hämtningar och kompatibilitet

  Ett ögonblick ...

  Ett ögonblick ...

  Hämtar insticksprogrammet Communicator

  Installera filen. Du kan behöva uppdatera den här sidan när installationen är klar.

  insticksprogrammet hittades

  Du har inte insticksprogrammet Communicator.

  Vi kunde inte hitta insticksprogrammet Communicator.

  Installera nu

  Visa hämtningar och kompatibilitet

  insticksprogrammet hittades

  Ditt system har inte stöd för insticksprogrammet Communicator.

  Insticksprogrammet Communicator kräver Windows eller Mac.

  Surfplattan eller den mobila enhet som du använder till att visa den här sidan har inte stöd för insticksprogrammet Garmin Communicator.

  Använd en annan dator.

  Om du vill hämta insticksprogrammet Garmin Communicator använder du på skrivbordet.

  Visa hämtningar och kompatibilitet

  Hämta det kompatibla tilläggsprogrammet nedan.

  Communicator-insticksprogrammet är ett kostnadsfritt tilläggsprogram till webbläsaren som överför data mellan din Garmin GPS-enhet och datorn. Med det kan du lägga till kartor i enheten, överföra träningsdata till Garmin Connect™, söka efter kartuppdateringar med mera.

  Programvaruavtal

  Läs och godkänn Garmins programvaruavtal.

  PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN ÄGS AV GARMIN LTD ELLER DESS DOTTERBOLAG ("GARMIN") OCH SKYDDAS AV UPPHOVSRÄTTSLAGAR OCH INTERNATIONELLA UPPHOVSRÄTTSAVTAL OCH ANDRA LAGAR OM IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN ANVÄNDS PÅ LICENS OCH SÄLJS INTE. PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS UNDER FÖLJANDE LICENS SOM DEFINIERAR VAD DU FÅR GÖRA MED PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN OCH INNEHÅLLER ANVÄNDARRESTRIKTIONER OCH BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER OCH/ELLER GOTTGÖRELSER.

  VIKTIGT – LÄS VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DETTA PROGRAMLICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTALET") NOGGRANT INNAN DU HÄMTAR, INSTALLERAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER GARMIN COMMUNICATOR-PROGRAMVARAN ("PRODUKTEN") ELLER USB-PROGRAMVARAN OCH myGARMIN AGENT™-PROGRAMVARAN (TILLSAMMANS BENÄMNT "PROGRAMVARAN"). NÄR DU HÄMTAR, INSTALLERAR, ANVÄNDER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÅTKOMMER PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN MEDGER DU ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, ATT DU HAR FÖRSTÅTT DESS INNEBÖRD, ATT DU SAMTYCKER TILL ATT FÖLJA DESS VILLKOR OCH BESTÄMMELSER OCH ATT DU ÄR MINST 18 ÅR GAMMAL. OM DU INTE GODTAR VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL STÄNGER DU DEN HÄR SIDAN DIREKT, UTAN ATT HÄMTA OCH/ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER PROGRAMVARAN.

  1. LICENS: I enlighet med villkoren och begränsningarna som anges här beviljar Garmin ("vi" eller "oss") dig en begränsad, icke exklusiv licens att använda Produkten och Programvaran i enlighet med detta Avtal. Alla rättigheter som ej uttryckligen anges häri är reserverade av Garmin, och Garmin frånsäger sig alla underförstådda licenser. Upphovsrätten och alla andra rättigheter till Produkten och Programvaran förblir hos oss. Du måste återge all upphovsrättsinformation eller andra meddelanden som markerats på Produkten och Programvaran på alla kopior du gör.

  2. DU FÅR:

       a)     installera och använda en kopia av Produkten på en dator eller i ett nätverk endast i syfte att möjliggöra kommunikationen mellan din Garmin-tillverkade GPS-enhet och en tredjepartswebbplats som separat har aktiverat Garmin Communicator API:t för att tillåta kommunikation mellan din Garmin-enhet och tredjepartswebbplatsen; och

       b)     installera och använda en kopia av Programvaran på en dator eller i ett nätverk för personligt bruk av Programvaran i enlighet med detta Avtal.

  3. DU FÅR INTE:

       a) göra kopior av Produkten eller Programvaran förutom det som uttryckligen tillåtits i avsnitt 2 i detta Avtal;

       b) översätta, dekompilera eller demontera Produkten eller Programvaran;

       c) flytta eller ändra någon information om upphovsrätt, varumärken eller annan egendomsrätt som ingår i Programvaran eller något annat innehåll från Garmin;

       d) hyra ut, leasa, låna ut, underlicensiera, distribuera, tilldela eller överföra Produkten eller Programvaran;

       e) överföra några virus, maskar, defekter, trojanska hästar, eller andra destruktiva föremål;

       f) använda Produkten eller Programvaran i obehöriga syften eller på något sätt som strider mot gällande lagar eller regler;

       g) ändra Produkten eller Programvaran eller införliva alla eller några delar av Produkten eller Programvaran med ett annat program; eller

       h) använda Produkten till att kommunicera med andra enheter eller produkter än de GPS-enheter som tillverkas och distribueras av eller för Garmin och/eller dess dotterbolag.

  4. VILLKOR: Denna Licens gäller så länge du använder Produkten eller Programvaran. Licensen upphör emellertid automatiskt utan meddelande därom från GARMIN om du inte följer villkoren. Efter upphörande måste du direkt sluta använda Produkten och Programvaran, och ta bort Produkten och Programvaran från datorn. Begränsningarna av garantier och ansvarsskyldighet som anges nedan gäller även efter ett upphörande.

  5. BEGRÄNSNING AV GARANTIER OCH ANSVARSSKYLDIGHET: PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBAR KVALITET, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER SÅDANA SOM HÄRRÖR FRÅN LAGAR, HANDELSBRUK ELLER AFFÄRSFÖRLOPP. DU TAR ALLT ANSVAR OCH ALLA RISKER FÖR ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN OCH FÖR ANVÄNDNINGEN AV EVENTUELL TREDJEPARTSWEBBPLATS, OCH GARMIN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUST, KROPPSSKADA ELLER SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN OCH EVENTUELL TREDJEPARTSWEBBPLATS, DIREKT ELLER INDIREKT, OCH OAVSETT OM GARMIN HAR FÖRVARNATS OM RISKEN FÖR ELLER HAR KUNSKAP OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST, KROPPSSKADA ELLER SKADA. GARMIN HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGRA SOM HELST INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD INTÄKT ELLER VINST, FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA ELLER ANNAN KOMMERSIELL ELLER EKONOMISK FÖRLUST, ÄVEN OM VI UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR, ELLER OM DE ÄR FÖRUTSEBARA. VI ÄR INTE HELLER ANSVARIGA FÖR KRAV FRÅN TREDJE PART. GARMINS TOTALA ACKUMULERADE SKADESTÅNDSSKYLDIGHET UNDER ÅTAGANDET I DETTA AVTAL, ELLER ÖVRIGT SOM GÄLLER PRODUKTEN ELLER PROGRAMVARAN FÅR INTE ÖVERSKRIDA 1,00 $. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT SKA GÄLLA OAVSETT OM DEN PÅSTÅDDA ÖVERTRÄDELSEN ELLER FÖRSUMMELSEN ÄR EN ÖVERTRÄDELSE AV ETT GRUNDLÄGGANDE VILLKOR ELLER EN GRUNDLÄGGANDE ÖVERTRÄDELSE. Vissa stater tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller följdskador eller begränsning av längden på underförstådda garantier så ovanstående begränsningar gäller eventuellt inte för dig.

  6. BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER: Om Produkten eller Programvaran anskaffas av eller för den amerikanska regeringen, tillhandahålls den med begränsade rättigheter. Användning, duplicering eller yppande av den amerikanska regeringen är föremål för restriktioner i enlighet med underparagraf (c)(1)(ii) i The Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7018, eller underparagraferna (c)(1) och (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19, eller klausul 18-52.227-86(d) i NASA:s supplement till FAR i tillämpliga fall. Entreprenören/tillverkaren är Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. EXPORTKONTROLLER: Du går med på att inte exportera eller exportera om Produkten eller Programvaran till något land i strid med USA:s exportkontrollagar.

  8. ALLMÄNT: Detta Avtal är hela avtalet mellan oss vad gäller allt som regleras häri, och ersätter alla andra avtal eller diskussioner, muntliga eller skriftliga, och får inte ändras förutom av ett signerat avtal. Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kansas, USA. Om någon bestämmelse i denna Licens av en domstol med behörig jurisdiktion förklaras vara ogiltig, olaglig eller inte går att upprätthålla, ska en sådan bestämmelse tas bort från Avtalet och de andra bestämmelserna ska kvarstå i full kraft och effekt.

  9. EAR: Produkten eller Programvaran kan innehålla information som är underkastad "EAR"-reglementet (Export Administration Regulations) utfärdat av United States Department of Commerce (15 C.F.R., kapitel VII, delkapitel C) och får inte exporteras, säljas till eller göras tillgängligt för vissa destinationer och utlandsnationaliteter förutom i enlighet med amerikansk lag. Det föregående anförandet måste inkluderas i samtliga och alla reproduktioner, helt eller delvist av Produkten eller Programvaran.

  10. SKADEERSÄTTNING: Du accepterar att skydda och hålla Garmin, och dess dotterbolag, tjänstemän, ombud, och anställda, annonsörer, licenstagare och partners fria från fordringar från en tredje part som kan härledas till ditt användande av Programvaran, överträdelse mot detta Avtal eller övriga handlingar med koppling till användandet av något innehåll, inklusive all ansvarsskyldighet eller kostnad som härrör från fordringar, förluster, skador (direkta och indirekta), stämningar, domar, juridiska kostnader och advokatarvoden, av alla sorter.

  11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER: Du erkänner att Garmin äger alla rättigheter, äganderätten och rätten till, inklusive utan begränsning alla intellektuella immateriella rättigheter i och för Produkten och Programvaran och att du ej ska förvärva några rättigheter eller någon äganderätt i och för Produkten eller Programvaran, utöver den begränsade licensen som uttryckligen anges i detta Avtal.